Upravni odbor Streljačkog saveza Beograda je odlučio da zbog nedostatka potrebnih kandidatura za izbor članova Nadzornog odbora produži rok dostave kandidatura za izbor organa Saveza. Saglasno Statutu na predstojećoj Izbornoj skupštini Streljačkog saveza Beograda će biti birani predsednik (istovremeno i predsednik Upravnog odbora), šest članova Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora.

Okvirni datum za održavanje Skupštine je 26. april 2018. godine.

Novi rok za dostavu predloga je 17. april 2018. godine, do 12 časova. Predlozi kandidata za pojedine funkcije se mogu dostaviti poštom ili faksom Savezu.

Predloženi kandidati moraju dati svoju saglasnost na kandidaturu.

Kandidata za predsednika Saveza i kandidate za članove Upravnog i Nadzornog odbora može predložiti svaka udružena organizacija, koja ispunjava uslove verifikacije. 

Svi ranije dostavljeni predlozi su uzeti u obzir i ne treba da se ponovo dostavljaju.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA KANDIDATURU (doc)